aktualnie na sprzedaż - domy Jasienica - Locus Home
W trosce o Państwa i nasze finanse rozliczamy się po ukończeniu danych etapów budowy, co zagwarantowane jest umową. Jeśli starają się Państwo o kredyt, na Państwa życzenie pomożemy w załatwieniu formalności i polecimy partnerską, wyspecjalizowaną firmę, która dołoży wszelkich starań, aby otrzymali Państwo środki na budowę lub remont.
czytaj więcej...

FINANSOWANIE

W trosce o Państwa i nasze finanse, rozliczamy się po ukończeniu danych etapów budowy, co zagwarantowane jest wcześniej podpisaną umową. Jeśli starają się Państwo o kredyt, na Państwa życzenie pomożemy w załatwieniu formalności i polecimy partnerską, wyspecjalizowaną firmę, która dołoży wszelkich starań, aby otrzymali Państwo środki na budowę lub remont.

Nasze domy spełniają kryteria rządowego programu dopłat MdM- Mieszkanie dla Młodych.

Aby starać się o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w ramach programu, należy spełnić wiele warunków. Oto kilka z podstawowych informacji, które należy wziąć pod uwagę:

-metraż- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 75m2 lub 100m2 jeśli mowa o domu jednorodzinnym. Jeśli rodzina posiada co najmniej troje dzieci, limity maksymalnej powierzchni zwiększa się o dodatkowe 10m2,

-przez pojęcie powierzchni użytkowej rozumiane są wszystkie pomieszczenia znajdujące się w lokalu, niewliczając balkonów, tarasów, loggi, atresol, pralni, suszarni, wózkowni, strychu, piwnic, szaf i schowków w ścianach. Do powierzchni użytkowej mieszkania nie zalicza się klatka schodowa w bloku, ale schody w domu jednorodzinnym, służące jedynie właścicielowi lokalu już tak;

-ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje jak prawidłowo dokonywać obliczeń powierzchni użytkowej. Wynika z niej, że powierzchnię pomieszczeń w wysokości 2,2 m oblicza się jako 100 proc. powierzchni, natomiast jeżeli wysokość wynosi od 1,4 do 2,2 m stanowi 50 proc. powierzchni. Jeżeli wysokość lokalu jest mniejsza niż 1,4 m nie jest na wliczana do metrażu. Do obliczania powierzchni domów jednorodzinnych korzystać można z jednej z norm: tzn. PN-70/B-02365 („Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”) lub PN-ISO 9836:1997 („Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”), dzięki możliwość wyboru jednej z dwóch norm większe jest prawdopodobieństwo doboru odpowiedniej, czyli tej dzięki której będziemy mogli skorzystać z programu MDM;

-eksperci proponują ściśle trzymać się wyznaczonych metraży przez pięć lat od przystąpienia do programu. Jeżeli powierzchnia mieszkania lub domu przekroczy dozwoloną wartość możemy narazić się na konieczność zwrotu dofinansowania lub na karę.

Co to jest MDM?

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”
Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”). Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

1) małoletnich dzieci;
2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).
Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:
1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;
2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.

Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”
Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:
1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;
2) umowy deweloperskiej;
3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?

Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:
1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:
1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)
2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:
0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:
1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;
3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
3) 20% przy dwójce dzieci;
4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Gdzie mogę zarejestrować się w programie?

W programie „Mieszkanie dla Młodych” można zarejestrować się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

Informacje pochodzą ze strony
http://www.mieszkanie-dla-mlodych.pl/poradnik-hipoteczny/213-mdm-a-powierzchnia-uzytkowa
http://mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-warunki/

Locus Home
Lipowa 1190
34-324 Lipowa
tel. + 48 504 095 441

www.locushome.pl | biuro@locushome.pl
© Locus Home: remonty żywiec, budowa domów żywiec, wykończenia wnętrz Żywiec, deweloper Bielsko-Biała, firma budowlana żywiec, firma budowlana bielsko-biała, remonty bielsko, domy na sprzedaż jasienica.